พลเอก พรพิพัฒน์   เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอก ดร. ธนเกียรติ   ชอบชื่นชม
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลตรี กิตติพงศ์   กาญจนาคม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๒พันเอก เพชรพนม   โพธิ์ชัย
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ประวัติหน่วย
ภารกิจ
แผนงานหลัก
ผู้บังคับบัญชาในอดีต
ทำเนียบผู้บังคับบัญชาศูนย์การเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียง
สถานีผสมเทียมของหน่วย
ติดต่อหน่วย
กิจกรรมอื่นๆสำนักงานพัฒนาภาค ๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓
หน่วยพัฒนาากรเคลื่อนที่ ๒๕
หน่วยพัฒฯาการเคลื่อนที่ ๒๖
สถานีวิทยุกระจ่ายเสียง ๙๐๙
หน่วยช่างพัฒนาภาค ๒บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
พร้อมด้วยกำลังพลเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีตรวจแถวการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑บก.ทท.(นทพ) โดย นพช.นพค ๒๔ สนภ.๒ นทพ. มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๒๖,๐๐๐ ตัว ให้กับผู้รับโครงการเกษตรผสมผสาน จำนวน ๑๗ ราย งป.๖๑ ในพื้นที่ ต.บางทรายใหญ่
และ  ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.ร่วมกับ อบต.คำชะอี  อ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร  จัดพิธีส่งมอบผลงานตามแผนงาน/โครงการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
บก.ทท.(นทพ.)โดย  ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.จัดอบรมชี้แจงการมอบนโยบายของ  ผบ.นทพ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของกำลังพล

บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.  นำกำลังพลร่วม พิธีทอดถวายผ้ากฐิน วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ประจำปี ๒๕๖๑
โดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธี   ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ต.คำชะอี  อ.คำชะอี จ.มุกดาหารบก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มสยช.) ค้างจ่าย ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารสัญญาบัตรของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.24 สนภ.2 นทพ. ได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกายของกำลังพล นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ หน้าบก.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลของหน่วยจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพประจำปี ๒๕๖๑


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
บ้านศรีมงคล หมู่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
ทศท.0 4263 5450 ทคท.5940164 Email-mdu_24@outlook.co.th
จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง