พลเอก พรพิพัฒน์   เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอก พีรพงษ์   เมืองบุญชู
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลตรี ธวัชชัย   ดะนุดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๒พันเอก เพชรพนม   โพธิ์ชัย
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ประวัติหน่วย
ภารกิจ
แผนงานหลัก
ผู้บังคับบัญชาในอดีต
ทำเนียบผู้บังคับบัญชาศูนย์การเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียง
สถานีผสมเทียมของหน่วย
ติดต่อหน่วย
กิจกรรมอื่นๆสำนักงานพัฒนาภาค ๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓
หน่วยพัฒนาากรเคลื่อนที่ ๒๕
หน่วยพัฒฯาการเคลื่อนที่ ๒๖
สถานีวิทยุกระจ่ายเสียง ๙๐๙
หน่วยช่างพัฒนาภาค ๒บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดปลูกฝัง
อุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคง เข้าดำเนินการณ์
บ้านนาอุดม ต.นาาอุดม อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหารบก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาบก.ทท. (นทพ.) โดย รอง เสธ.นทพ.
พร้อมคณะชุดตรวจ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๒บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ จัดกำลังพล
ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ
สหพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมโรตารี่และส่วนราชการ
อ.นิคมคำสร้อย มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติบก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. พร้อมคณะ
ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจเยี่ยม
ผลการปฏิบัติงานของ นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าช่วยเหลือราษฎร ทำผนังกันดินริมฝั่งลำห้วยทรายสไลด์ เข้าหาบ้านเรือนประชาช โดยใช้ไม้ไผ่ปักเป็นผนังกั้น
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล
ประจำสัปดาห์ ณ บริเวณหน้า บก.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.

บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ศอ.ปส.จ.มห.
ณ ห้องประชุมช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ วปร.
ให้กับประชาชนทั่วไปผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสา อ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร

บก.ทท. (นทพ.) โดย ฝยข.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ เข้าสำรวจวางแผนการจัดทำโครงการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางพระราชดำริ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

บก.ทท.(นทพ) โดย ผบ.ช.พัฒนา นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ประสาน นายก อบต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จว.ม.ห.  
เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่พักหัวงาน(ทก.ชปช.) สำหรับการปฏิบัติงาน งป.๒๕๖๓

บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ได้นำกำลังพลออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ณ ลานหน้ากองบังคับการ และอาคารออกกำลังกาย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
บ้านศรีมงคล หมู่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
ทศท.0 4263 5450 ทคท.5940164 Email-mdu_24@outlook.co.th
จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง