หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 
น.อ.อิทธิพล จินต์แสวง
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 31 - 30 ก.ย. 34
พ.อ. ธานี เกิดแก้ว
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 35 - 30 ก.ย. 36
พ.อ. พยนต์ นาคเขียว
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 37 - 30 ก.ย. 41
พ.อ. สมโภชน์ นนทชัย
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 41 - 30 ก.ย. 46
พ.อ. วีรยุทธ ม่วงปิ่น
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 46 - 30 พ.ค. 49
พ.อ. วิทยา นิลฉวี
ดำรงตำแหน่ง
30 พ.ค. 49 - 30 ก.ย.53
พ.อ.มนต์ ทวีวรรณบูลย์
ดำรงตำแหน่ง
25 ต.ค.53 – 30 ก.ย.55
พ.อ.สุวัฒณา เย็นใจ
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
พ.อ.จักรพงษ์ นวลชื่น
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.58

พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.60                                                                                                        กลับหน้าแรก