หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          สำหรับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ ได้แปรสภาพมาจากชุดทหารช่างเฉพาะกิจ ๒๐๒ ซึ่งหน่วย บัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ โดยในโอกาสแรก ได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงาน พัฒนาแหล่งน้ำ ตามโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว พระราชดำริ (โครงการอีสานเขียว) ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอพุทไธสงค์ จังหวัดบุรีรัมย์
          ต่อมาใน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ ได้เคลื่อนย้ายกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้ามาปฏิบัติงาน โครงการ อีสานเขียว ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยตั้งฐานพัฒนาการชั่วคราวอยู่ที่ กองร้อย อสจ.ที่ ๑๕ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จนกระทั่งถึง ๕ มีนาคม ๒๕๓๓ ได้ย้ายฐานพัฒนาการมาตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบ้านสา ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ บนเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ และยังคงรับผิดชอบ ดำเนินงาน ตามโครงการอีสานเขียว ต่อไปจนถึง ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ อันเป็นการสิ้นสุดการดำเนินงาน ตามโครงการ อีสานเขียว จึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการพัฒนาปกติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต่อไป แล้วได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑ ขึ้นตรงต่อสำนักงานพัฒนาพิเศษ เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ จนกระทั่ง ๑ เมษายน ๒๕๓๗ ได้แปรสภาพเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ เป็นหน่วย ขึ้นตรงต่อสำนักงานพัฒนาภาค ๒ จนกระทั่งปัจจุบัน
ในปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ไดัรับอนุมัติให้ย้ายที่ตั้งกองบังคับการหน่วยไปตั้ง ณ ที่แห่งใหม่ ที่บ้านศรีมงคล ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับอนุมัติ งบประมาณชั้นต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ สร้างอาคารสำนักงานที่พักและสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นที่ตั้งถาวรในปัจจุบัน
กลับหน้าหลัก